Общи условия за изпозване

Общи условия за използване на уебстраницата на "ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС" ЕООД, ЕИК: 205813757 

“ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: България, обл. София(столична), общ. Столична, гр. София, п.к. 1680, р-н Красно село, ж.к. Борово, ул. Топли дол № 2Г, ЕИК: 205813757

Обръщаме се към всеки потребител на уебстраницата на "ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС" ЕООД с молба да се запознае внимателно с настоящите общи условия за нейното използване. Уведомяваме Ви, че като осъществявате достъп до и използвате уебстраницата на "ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС" ЕООД и намиращото се на нея съдържание, Вие приемате без ограничения и безусловно настоящите Общи условия за ползване.

I. Общи разпоредби

Настоящите „Общи условия за ползване” регламентират използването на уебстраницата на на "ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС" ЕООД и са обвързващи за всички потребители и посетители на уебсайта на езиковото студио, наричан по-нататък за краткост само „уебсайта“. Общите условия се прилагат наред с всички повелителни норми на българското и европейско законодателство, които имат приложение към използването на уебсайта и неговото съдържание, като в случай на противоречие между общите условия и императивни правни норми, предимство имат последните.

Услугите на уебсайта могат да се ползват от неговите потребители единствено за лични, непрофесионални и нетърговски цели.

“ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД не носи отговорност за изразените от потребители мнения, коментари и обществени позиции. Публикуваните такива не са и не следва да се тълкуват като позиция на “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД, нито като такава която се споделя от дружеството.

Настоящите общи условия могат да бъдат отменяни, изменяни и допълвани по преценка на управителния орган на “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД, като същите се считат обвързващи са потребителите и посетителите на уебсайта във версията, в която са съществували към момента на посещението на уебсайта и/или използването на неговите функционалности и/или услуги. Във всички случаи на промяна на настоящите общи условия "ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД ще информира потребителите и посетителите на уебсайта, като публикува актуалния вариант на условията на своя уебсайт..

II. Основни понятия

За целите на настоящия общи условия долупосочените понятия следва да се тълкуват и прилагат със следното значение:

„ПОСЕТИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което достъпва сайта, без да използва някоя от неговите услуги и функционалности.

„ПОТРЕБИТЕЛ" е само физическо лице, което използва една или няколко от функционалностите и/или услугите на уебсайта

„функционалности и/или услугите на уебсайта“главно се състоят от:

- запознаване с наличната на уебсайта информация относно дейността на“ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД и предоставяните от същото услуги през уеб браузър;

- създаване, поддържане и актуализиране на персонални потребителски профили от страна на потребители на услуги, предоставяни от “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД (езикови обучения, курсове, семинари и т.н.).;

„КОНТРАГЕНТ" е всяко лице, с което “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на уебсайта.

„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ" - е предлагане на стоки и услуги на физически лица по пощата, по телефон  или  по  друг  директен  начин,  както  и  допитване  с  цел  проучване  относно предлаганите стоки и услуги (съгласно легалната дефиниция, дадена в Закона за защита на личните данни)

III. Авторски права

Цялото съдържание на уебсайта, изразено в текст, звуци и изображения е обект на защитени авторски права. Всички права, включително и такива, които изрично не са упоменати в тези общи условия, са запазени. Изрично е забранено съдържанието или отделни части от него да бъдат използвани, без предварителното писмено разрешение на “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД.

IV. Задължения на потребителя при регистриране в и ползване на уебсайта

При регистрацията и използването на уебсайта Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си.
Потребителят има право по всяко време, по своя собствена преценка да спре използването на предоставяните на уебсайта услуги и функционалности. В случай на прекратяване на действието на настоящите Условия за ползване между “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД и Потребителя, “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД, без неоправдано забавяне премахва потребителския профил на Потребителя, като заличава и паролата му за достъп до него. 
Всяко посещение и използване на настоящия уебсайт означава, че внимателно сте прочели и сте запознати с общите условия за неговото ползване, както и че изразявате безусловното си съгласие да спазвате същите. 
Забранено е използването на уеб сайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.
            

V. Ограничаване на отговорността

1. “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД полага необходимите усилия, за да гарантира, че информацията, изложена на нашия уебсайт е вярна, точна и актуална. Независимо от нашето старание е възможно в редки случаи да възникват пропуски или несъответствия. “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. 

2. “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД не изразява съгласие, не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уеб сайтове, към които има хипервръзки/препратки, както и за стоките или услугите, които потенциално могат да се предлагат на тези уебсайтове.

3. “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на уебсайта и не носи отговорност за  съдържание с такъв произход. “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД си запазва правото по всяко време и изцяло по свое усмотрение да премахне всеки изпратен от потребител материал.

4. “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уеб сайта.

5. “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до ползването на уебсайта.

6. “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

7. “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Политика за конфиденциалност и защита на личните данни

Защита на личните данни

“ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД обработва личните данни, които получава при работата Ви с интернет страница https://derdiewas.bg в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”) и свързаната правна уредба, включително Закона за защита на личните данни. 

Какво са Личните данни

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Какви Лични данни обработваме

Общи лични данни, които обработваме, са: имена, електронна поща, IP адрес, данни от "бисквитки"

Специални категории данни, които обработваме: “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД не обработва специални категории лични данни

За какви цели получаваме  Лични данни

Целите за които “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД обработват личните данни, са:

·         Дейности по управление на сайта https://derdiewas.bg;

·         Поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги чрез уебсайта;

·         Рекламата на  услуги на “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД.

·         Ползването на „бисквитки”.  

·         Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.

·          Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения, като известия относно ползваните от Вас услуги и промени в правилата, условията и различните ни политики.

·         Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД.

 

На какво основание обработваме Вашите лични данни

- Когато ползвате нашия сайт https://derdiewas.bg ние  обработваме данните, от "бисквитките" на основание на вашето съгласие;

- с цел осигуряване сигурността на сайта https://derdiewas.bg ние използваме задължителните бисквитки  на основание защита на наш легитимен интерес;

- при запитване, направено по е-мейл или чрез контактната ни форма на сайта (име, е-мейл, телефон) или когато ни се обаждате на телефоните ни за контакт, ние обработваме предоставените от Вас лични данни с цел отговор на вашите въпроси на основание преддоговорно отношение.

 На кого разкриваме Вашите лични данни

В дадени случаи “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД може да разкрива лични данни пред наши контрагенти, които работят за нас, като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството или помагат на “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели. Когато законът изисква това от нас, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене  “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД може да разкрие личните Ви данни пред трети лица. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

3.6. Трансфер в трети страни

“ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД не прехвърля данните Ви  в трети страни извън ЕС . В отделни случаи е възможно данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни за изпълнение  на договор между “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД и дружество, действащо като изпълнител за определени услуги. В тези случаи “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД гарантира този трансфер да бъде извършен при пълно съответствие с нивото на защита на лични данни, което се предоставя с Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

3.7. В какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

·         личните данни, предоставени от Вас с цел предоставяне на услуга, се съхраняват за срок от  5 години  след изтичане на давностния срок за погасяване на задължението, с което са свързани;

·         Личните данни от фактура или плащане съхраняваме, спазвайки наше задължение по закон за срок от 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ периода, за който се отнасят;

·         За лични данни които обработваме на основание дадено от Вас съгласие – до  момента на оттегляне на съгласието, като в срок до 2 месеца тези данни ще бъдат и изтрити.  

3.8. Какви мерки за защита на личните данни предприемаме

Мерките за сигурност които се прилагат за защита на личните данни са: въвеждане както към момента на определянето на средствата за обработване, така и към момента на самото обработване, на подходящи технически и организационни мерки, които са разработени с оглед на ефективното прилагане на принципите за защита на данните, като свеждане на данните до минимум, и интегриране на необходимите гаранции в процеса на обработване, както и въвеждане на подходящи технически и организационни мерки, за да се гарантира, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването.

3.9. Какви са Вашите права

Във връзка със събирането и обработването на личните данни, Вие имате следните права:

·         имате право да поискате копие от Вашите лични данни  и право на достъп по всяко време до личните си данни;

·         имате право да прехвърлите личните си данни на друг администратор на лични данни, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

·         имате право да поискате  да коригираме без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални. За целите на коригиране или допълване на личните Ви данни трябва да подадете отделна декларация, в която да посочите актуални лични данни; 

·         имате право да поискате  личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Личните Ви данни може да не бъдат изтрити само на някоя от следните причини:

А) упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

Б) за спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

В) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

Г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

·         имате право да поискате администраторът на личните Ви данни  да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.

·         имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни по всяко време с отделна молба, депозирана пред нас.

·         имате право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

·         при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящите условия, ще Ви предоставим ново известие за защита на данните и когато и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новото обработване.

КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ АКО ОТТЕГЛИТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

При оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни, всеки субект на лични данни може да го направи по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето. Оттеглянето на съгласието, както и упражняването на другите права може да стане през електронна форма на сайта https://derdiewas.bg

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ, МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ТОВА ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ: 

По електронен път на следния електронен адрес: ….

 

VII. Приложимо право

За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско и европейско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

VIII. Други

1.      “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД си запазва правото да изпраща рекламни съобщения на потребителите, създали потребителски профил на уебсайта, с изключение на случаите, в които те са изразили несъгласие да получават такива.

2.      “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

“ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД Ви уведомява, че тези общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД ОД не носи отговорност, ако Потребителят не се е запознал с последната версия на настоящите условия.
Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: https://derdiewas.bg
 

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителя на “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД  и влизат в сила считано от 28.08.2021 г.

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg

Уеб сайт:  http://cpdp.bg/

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” № 4 А, ет. 3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт:  http://kzp.bg/

Координатите на “ЕЗИКОВО СТУДИО ДЕРДИВАС” ЕООД  са следните:

Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1680

р-н Красно село, ж.к. Борово, ул. Топли дол № 2Г 

ЕИК: 205813757

Електронна поща: info@derdiewas.bg

Телефон за връзка: +359 877 789 339